سایز ۶ عرضی (ابعاد ۲۳ در ۱۸ در ۱۰ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۶ عرضی (ابعاد ۲۳ در ۱۸ در ۱۰ CM)