سایز ۶ طولی (ابعاد ۱۷.۵ در ۲۷.۵ در ۶.۵ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۶ طولی (ابعاد ۱۷.۵ در ۲۷.۵ در ۶.۵ CM)