سایز ۳ طولی (ابعاد ۱۱.۸ در ۱۸.۵ در ۵ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۳ طولی (ابعاد ۱۱.۸ در ۱۸.۵ در ۵ CM)