سایز ۱۸ عرضی (ابعاد ۵۳.۵ در ۳۸ در ۱۴ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۸ عرضی (ابعاد ۵۳.۵ در ۳۸ در ۱۴ CM)