سایز ۱۸ طولی (ابعاد ۳۴ در ۵۲ در ۱۳ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۸ طولی (ابعاد ۳۴ در ۵۲ در ۱۳ CM)