سایز ۱۰ عرضی (ابعاد ۳۸ در ۲۴.۵ در ۹ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۰ عرضی (ابعاد ۳۸ در ۲۴.۵ در ۹ CM)