سایز ۱۰ طولی (ابعاد ۳۸ در ۲۴.۵ در ۹ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۰ طولی (ابعاد ۳۸ در ۲۴.۵ در ۹ CM)