جعبه قلب دایره و هشت ضلعی

جعبه قلب دایره و هشت ضلعی

جعبه قلب دایره و هشت ضلعی